Văn bản Luật

 TÊN VĂN BẢN LĨNH VỰC  BAN HÀNH HIỆU LỰC TẢI VỀ
 Luật giáo dục Đại học 2012 Giáo dục  Quốc hội 01/01/2013
Luật giáo dục Đại học sửa đổi 2018  Giáo dục Quốc hội 01/07/2019
Văn bản hợp nhất Luật GDĐH 2012 và 2018 Giáo dục Quốc hội 10/12/2018
Thông tư quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học  Giáo dục Bộ GDĐT 01/9/2014  
Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo   Giáo dục  Bộ GDĐT 07/8/2021   
 Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học  Giáo dục  Bộ GDĐT   23/10/2017  
Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ  Giáo dục Bộ GDĐT 15/10/2021
Luật bình đẳng giới Xã hội Quốc hội 01/07/2019
         
         
         Tổng truy cập: 113,646