Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra, pháp chế nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm việc thi hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ chung của Trường.
- Nhiệm vụ
1. Công tác thanh tra
- Tiến hành thanh tra thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Hiệu trưởng giao.
- Thanh tra việc thực hiện chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, thi cử, việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định.
- Trong trường hợp cần thiết tham mưu Hiệu trưởng thành lập đoàn thanh tra nội bộ thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Thông tư số 51/2012/BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
2. Công tác pháp chế
- Giúp Hiệu trưởng về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên trong Trường; những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, bảo đảm cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.
- Chủ trì hoặc  phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trường; kiểm tra và kiến nghị những biện pháp xử lý.
- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.


Tổng truy cập: 113,636