Văn bản của UEL

STT SỐ VĂN BẢN  NGÀY BAN HÀNH  TRÍCH YẾU NỘI DUNG  TẢI VỀ
 Phòng Tổ chức Hành chính
01 547/QĐ-ĐHKTL 25/5/2021 Quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động Trường ĐH Kinh tế - Luật  
         
         
         
         
         
         Tổng truy cập: 113,644