Quy trình báo nghỉ dạy, đăng ký dạy bù.

 

QUY TRÌNH

BÁO NGHỈ DẠY, DẠY BÙ CỦA CÁN BỘ GIẢNG DẠY

 I.Mục đích:

- Quy trình này được thực hiện nhằm hướng dẫn cho giảng viên thủ tục và trình tự báo nghỉ, dạy bù, dạy thay.

II. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả giảng viên nghỉ dạy có lý do hoặc nghỉ đột xuất.

III. Một số quy định khi dạy bù, dạy thay:

1.  QUY ĐỊNH CHUNG

-Phòng Đào tạo (P.ĐT) là đơn vị trực tiếp tiếp nhận và xử lý thông tin việc báo thay đổi liên quan đến giảng dạy ( nghỉ dạy, thay đổi giảng viên) đăng ký dạy bù, tăng tiết của giảng viên.

-Phòng Thanh tra Pháp chế  (P.TTPC) và phòng Quản trị thiết bị ( P.QTTB) là đơn vị phối hợp với P.ĐT, chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát việc giảng dạy, thống kê và báo cáo định kỳ tình hình giảng dạy cho Ban Giám hiệu và các đơn vị có liên quan.

- CBGD phải dạy đủ số tiết theo quy định của môn học( qui định trong đề cương môn học) các tiết nghỉ dạy phải được đăng ký dạy bù sau hoặc trước đó cho đầy đủ.

- P.ĐT có thể yêu cầu GV đổi buổi dạy bù nếu thời gian mà GV đăng ký không phù hợp với lịch học của Sinh viên ( có trên 30% sinh viên của lớp có lịch học khác của trường vào thời gian GV đăng ký dạy bù)

- Mọi trường hợp thay đổi kế hoạc giảng dạy ( Tăng tiết, dạy bù, thay đổi lịch/ giờ  giảng, đổi phòng học,thay đổi GV) mà không thông qua phòng Đào tạo đều không dược ghi nhận.

+ Trách nhiệm của Giảng viên:

-Giảng viên có nghĩa vụ phải dạy đủ số tiết theo quy định của môn học/học phần.

-Số tiết dạy bù không được quá 5 tiết/ngày một lớp.

-Thời gian để GV đăng ký dạy bù hoặc tăng tiết ít nhất là 5 ngày và không được cùng ngày với buổi học chính theo thời khóa biểu của lớp.

- Giảng viên không được gộp lớp để dạy bù.

+ Giảng viên xin nghỉ và dạy bù:

- Các tiết nghỉ dạy phải được đăng ký dạy bù thông qua phòng Đào tạo sau hoặc trước đó cho đầy đủ, tránh trường hợp GV tự ý dạy bù mà không thông báo cho Phòng Đào tạo.

- Trong trường hợp nghỉ đột xuất GV phải báo trước cho P.ĐT bằng giấy báo nghỉ ít nhất là trước một buổi. Trong trường hợp bất khả kháng GV phải báo cho P.TTPC ít nhất 15 phút trước tiết học và gửi giấy báo nghỉ trong vòng 3 ngày sau buổi dạy đã cho nghỉ. GV không được nghỉ dạy quá 3 buổi/học kỳ/lớp trừ những trường hợp nghỉ do điều động công tác của trường.

+ Giảng viên báo nghỉ và đề nghị giảng viên khác dạy thay:

- Trường hợp nghỉ, điều chỉnh giờ dạy lâu dài hoặc nhờ GV khác dạy thay phải thông qua và được sự đồng ý của Lãnh đạo khoa.

- trường hơp thay đổi GV tạm thời ( GV bận đột xuất nhưng có GV khác dạy thay): GV dạy chính cũng thực hiện tương tự như báo nghỉ dạy. Số buổi có GV khác dạy thay không quá 30% tổng số buổi dạy lớp đó.

+ Sau khi buổi học bắt đầu 15 phút:

- Nếu lớp không có SV mà không rõ lý do, GV có thể được nghỉ sau khi đã báo với P.ĐT và không nhất thiết phải dạy bù cho buổi học này.

- Nếu GV chưa đến lớp mà không rõ lý do được xem là nghỉ buổi dạy đó và GV phải tiến hành dạy bù vào buổi khác. Trong trường hợp bất khả kháng mà GV đến trễ 15 phút( nhưng không quá 30 phút) thì GV phải thông báo ngay cho P.ĐT hoặc P.TTPC để thông báo cho sinh viên chờ.

2.QUY TRÌNH

a. Báo nghỉ dạy, thay đổi GV tạm thời:

Bước

Trình tự thực hiện

Diễn giải

Thời gian

Trách nhiệm

Phối hợp

Biểu mẫu

1

Thông báo cho P.ĐT

GV có lý do chính đáng phải nghỉ dạy cần thông báo trực tiếp với P.ĐT(Theo phiếu báo nghỉ hoặc ĐT nếu nghỉ đột xuất)

Chậm nhất là 15 phút sau khi giờ học bắt đầu

GV

P.ĐT

 

2

P.ĐT xử lý

P.ĐT thông báo cho T.TTPC ghi nhận, P.QTTB để đóng cửa phòng học và thông báo cho lớp nghỉ. Trường hợp có GV dạy thay P.ĐT cung cấp thông tin cho T.TTPC và cập nhập vào hệ thống.

Theo tuần hoặc ngay khi nhận được thông tin

P.ĐT

P.TTPC và P.QTTB

 

3

GV hoàn thiện thủ tục báo nghỉ

GV hoàn thiện Phiếu báo nghỉ dạy theo mẫu và nộp về P.ĐT. P.ĐT cập nhập vào hệ thống và thông báo cho T.TTPC

Chậm nhất là 3 ngày sau buổi dạy đã nghỉ

P.ĐT

P.TTPC

 

 

b. Đăng ký dạy bù, tăng tiết:

Bước

Trình tự thực hiện

Diễn giải

Thời gian

Trách nhiệm

Phối hợp

Biểu mẫu

1

GV đăng ký dạy bù, tăng tiết

GV nộp phiếu đăng ký theo mẫu cho P.ĐT

Ít nhất 5 ngày trước ngày dạy

GV

P.ĐT

 

2

P.ĐT xử lý

Căn cứ thời khóa biểu hiện có để kiểm tra thông tin, đăng ký phòng học và thông báo cho SV

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đăng ký

P.ĐT

P.TTPC và P.QTTB

 

3

P.ĐT thông báo lịch dạy bù

Sau khi nhận ý kiến phản hồi từ SV, P.ĐT trả kết quả cho GV. Chuyển bản sao Phiếu đăng ký dạy bù có xác nhận đồng ý cho T.TTPC và P.QTTB Thông báo cho sinh viên thông qua mail của lớp.

Chậm nhất là 2 ngày trước buổi học

P.ĐT

P.TTPC và P.QTTB

 

4

GV thực hiện dạy bù

GV tiến hành dạy bù theo đúng lịch đã sắp xếp.

.

CBGD

 

 

 Tổng truy cập: 80,603

5,946