Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ ba, ngày 20-6-2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013, gồm 5 chương và 41 điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; những nội dung, hình thức chung của luật; trách nhiệm PBGDPL của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL được đưa vào cuộc sống.
Thông tin chi tiết xin xem toàn văn Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong file đính kèm dưới đây.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tổng truy cập: 48,450

3,260